Usbekistan – O’zbekiston Respublikasi

usbekistan

Polizei – Police

Innenministerium – Ministry of Interior

Sondereinheiten – SWAT

Grenzpolizei – Borderpolice