Namibia – Republic of Namibia

namibia

Staatspolizei – Federal Police

Stadtpolizei – Citypolice